Čerín

c8a.jpg

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: okolo r. 1315

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine nad obcou

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol so štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a samostatnou drevenou zvonicou

História
Kostolík pochádza zo začiatku 14. storočia. Dal ho postaviť Pavol z Krtíša, ktorý bol synom Madáča (Madácha). Typologicky sa zhoduje s okolitými sakrálnymi stavbami v Ponikách a Hornej Mičinej z rovnakého obdobia.
Koncom 14. storočia bola svätyňa kostola vyzdobená nástennými maľbami. Menšie stavebné úpravy na kostole prebehli aj v 15. storočí. Na začiatku 16. storočia bol v lodi kostola osadený maľovaný strop. V renesancii sa v areály kostola vystavala drevená zvonica, ktorá je dnes obnovená.
Niekedy v 18. storočí pribudla na západnej strane lode drevená maľovaná tribúna. Z tohto obdobia pochádza aj barokový hlavný oltár (datovaný do roku 1744), ktorý je umiestnený vo svätyni. Drevený gotický oltár z roku 1483 so vzácnymi tabuľovými obrazmi previezli v roku 1885 do Budapešti. Vznikol v dielni Majstra z Kremnice.
Kostol bol počas druhej svetovej vojny dosť poškodený, zasiahla ho minometná paľba a utrpeli hlavne fresky na južnej stene presbytéria. Dnes už stratené fresky je vidieť ešte na starých fotkách urobených pred vojnou. Maľby prvýkrát reštauroval P. J. Kern v rokoch 1929 - 31 a neskôr aj po druhej svetovej vojne v rokoch 1947-48 v rámci celkovej obnovy poškodeného kostolíka.
Celkové reštaurovanie malieb bolo dokončené až v roku 1975. V roku 2007 bola obnovená drevená empora v lodi kostola.

Zaujímavosti
- Kostolík s drevenou zvonicou v opevnenom areáli nad dedinou predstavuje krásnu dominantu krajiny.
- Stavba patrí do radu vidieckych ranogotických kostolov, ktoré boli vystavané okolo roku 1300 v oblasti medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Patria sem okrem spomenutých stavieb v Ponikách a Hornej Mičinej aj kostoly v Očovej a Tŕní, pričom do tohto obdobia datujeme aj prestavbu kostolíka v Zolnej.
- Na severnej stene v lodi kostola sa nachádza pôvodný konsekračný kríž ešte z čias výstavby kostola.
- Najväčšou vzácnosťou kostolíka sú jeho gotické nástenné maľby v interiéri, ktoré pochádzajú zo štyroch časových období.
- Za najstaršie fresky sa považujú polpostavy prorokov v kruhových medailónoch na vnútornom líci triumfálneho oblúka (datované do prvej štvrtiny 14. storočia - čiže tesne po vybudovaní kostola).
- Druhú a najvýznamnejšiu etapu predstavuje kristologický cyklus vo svätyni kostola. Maľby pochádzajú z konca 14. stor. až začiatku 15. storočia (1410 -1420 = južná stena presbytéria).
- Na východnej stene svätyne sa nachádzajú výjavy Ukrižovanie Krista, Oplakávanie a menší obraz trpiaceho Krista nad pastofóriom. Tieto maľby svojím spracovaním ako aj ikonografiou môžeme zaradiť do tretej tretiny 14. storočia (nesú niektoré podobné znaky s maľbami v Zolnej). Autora týchto fresiek pre ich jedinečný štýl nazývame Majster z Čerína.
- Na južnej stene sa nachádza čiastočne viditeľný výjav Zvestovania a Narodenia (zničené počas druhej svetovej vojny), štyri svätice - Margita, Barbora, Dorota a Alžbeta Durínska - a fragment štvorlístka (kvadrilobu) s postavou sv. Kataríny.
- Severná stena je vyzdobená v dvoch horizontálnych pásoch, kde v celom spodnom páse je znázornený Posledný súd a v hornom páse fragment Súdiaceho Krista v mandorle s fragmentmi postáv apoštolov. Skoro celý horný pás je zničený od druhej svetovej vojny (jeho obsah je možné rekonštruovať pomocou akvarelovej kópie P. J. Kerna v SPU v Budapešti.)
- Na krížovej klenbe svätyne sa v jednotlivých poliach nachádza Tróniaci Kristus, Tróniaca P. Mária s malým Ježiškom a dvomi anjelmi, symboly evanjelistov.
- V lodi kostola sa nachádzajú výjavy sv. Bartolomeja, sv. Ladislava, Imago pietatis (postava Krista ktorý vylieva svoju krv do kalicha), sv. Juraj a obraz s troma sväticami (Dorotou, Helenou a Katarínou) zo začiatku 15. storočia.
- Najmladšie sú nástenné maľby v severovýchodnom kúte lode, ktoré pochádzajú z doby okolo roku 1500. Sú to výjavy Madony ochrankyne a archanjela Michala, ktorý váži duše. Boli odkryté len na začiatku 90. rokov minulého storočia.
- Svätyňa je zaklenutá gotickou krížovou rebrovou klenbou so svorníkom vo vrchole. Rebrá aj svorník sú polychrómované. Rovnakým typom klenby je zaklenutá aj sakristia na severnej strane.
- Pri víťaznom oblúku sa nachádza gotická kamenná krstiteľnica z konca 14. storočia.
- Na podlahe vo svätyni sa nachádzajú zvyšky kamenných náhrobných dosiek.  
- V lodi sa nachádza neskorogotický drevený maľovaný strop z rokov 1500 -1510, niektoré dosky zdobia aj figurálne námety.
- Z rovnakého obdobia pochádza aj jedno stallum (vyrezávaná drevená lavica pre čelných predstaviteľov obce) s rovnakým šablónkovým vzorom ako na strope. Po stranách lode sa nachádzajú ďalšie dve renesančné stallá zo 17. storočia.
- V roku 2015 bol barokový oltár vymenený za kópiu pôvodného neskorogotického krídlového oltára z roku 1483. Originál sa nachádza v Maďarsku.
- Na západnom priečelí kostola v štíte sú umiestnené malé kruhové okná, jedno so štvorlístkovou ružicou.
- Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia.
- V blízkom okolí sa nachádzajú aj ďalšie významné gotické kostolíky (popri min. jednom určite pôjdete :) v Hornej Mičinej, Ponikách, Dúbravici, Zolnej a Sliači.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostol patrí čerínskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je udržiavaný a v pomerne dobrom stave. V roku 2009 sa začalo s opravou strechy, na ktorej bolo treba vymeniť šindle. V roku 2016 získala farnosť na obnovu nástenných malieb dotáciu od Nadácie VÚB. Navštívili sme ho v apríli 2011 a marci 2016.

Bohoslužby: vo štvrtok o 18.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod. Aktuálne informácie nájdete na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Čerín sa nachádza v kopcovitej oblasti približne 12 km južne od Banskej Bystrice. Samotný kostolík je dobre viditeľný aj vďaka drevenej zvonici, ktorá stojí v jeho tesnej blízkosti. Do obce sa dá dostať častými autobusovými linkami z Banskej Bystrice alebo Zvolena. Je voľne prístupný po predchádzajúcej dohode s pánom farárom. Kontakt na farský úrad: 048/ 419 20 52 alebo cerin@fara.sk.
GPS: 48.660128695, 19.244275689

Literatúra 
- Buran, D. a kolektív: Gotika - dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava 2003.
- Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.:
Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kahoun, K.: Gotická sakrálna architektúra Slovenska. Gerlach Print, Bratislava 2002.
- Gerát, I.: Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Veda, Bratislava 2001.
- Súpis pamiatok na Slovensku III. A – J. Obzor, Bratislava 1969.

Web:
- www.polana.eu/cerin
- http://bystrica.sme.sk/vzacny-ranogoticky-kostol-opravuju-postupne
- www.arslexicon.sk/hlavny-oltar-sv-martina
- www.arslexicon.sk/nastenne-malby-cerin
- http://cerin.fara.sk

M. Piatrov
(Na www.apsida.sk je to prvý profil kostolíka od externého dopisovateľa, z čoho máme veľku radosť:)

Hlasujte za obnovu fresky + zmeny mobiliára

Ne, 28/02/2016 - 05:07 od Radoslav Duda (bez overenia)

 

Jedna z fresiek, kde sú adeptom i fresky vo svätyni čerínskeho kostola, dočká obnovy: https://www.vub.sk/fresky/
Sympatická iniciatíva malinkej dedinskej farnosti, keď takto tesne súperí s dominantou 3. najváčšieho slov. mesta v plebiscite o získanie donora na záchranu fresky. Počet hlasov pre Prešov dôstojný lokálpatriotizmu obyvateľov mesta i významu a hodnote samotnej pamiatky, no u Čerína to je naozaj hlas srdca. Nech súťaž skončí akokoľvek, že možno i takto prebudila záujem verejnosti. Mimochodom, o grant Poklady môjho srdca sa uchádzala pred rokmi i čerínska drevená renesančná zvonica, spomedzi 9 uchádzačov skončila tretia, čo ale nakoniec bolo tiež významné pre nepočetnú domácu farnosť a povedomie o pamiatke všeobecne.
Zároveň takto aktualizujem niektoré zmeny mobiliára: Predovšetkým na sviatok patróna kostola v nov . 2015 (a 700. výročia jeho konsekrácie, podľa známej domienky) bol požehnaný nový hlavný oltár - replika pôvodného krídlového gotic. oltára sv. Martina z r. 1483 (inštalácia v prebehla počas roka). Túto kópiu originálu uloženého v budapeštianskej nár. galérii zhotovili viacerí slov. umelci a remeselníci a to i práve vďaka detailnému prístupu k originálu. Len štít oltára tvoria 3 sochy, ktoré sa nezachovali z pôvodného oltára a boli doplnené iba podľa sôch z muzeálnej expozície z banskobystrického Matejovho domu. Kamenný podstavec oltára ostal v Čeríne pôvodný.
Takto bol nahradený barokový hlav.oltár, ktorý svojim objemom i výrazne zakrýval fresky za ním (utrpenie a ukrižovanie Krista). Naozaj obdivuhodný počin miestnej farnosti a predovšetkým zásluha jej správcu.
Druhý pôvodný konsekračný kríž bol nájdený aj na záp. časti lode vpravo od vstupu do lode. Ešte doplním, že každá doska maľovaného stropu je svojou kresbou rozdielna. Kostol i celý areál v priebehu posl. rokov dostal niekoľko opráv a či vkusných estetických obmien bohoslužobného mobiliára.
V interiéri napr. nové pôsobivé bodové osvetlenie, vykurovanie lavíc, koberec, ktorý síce zakryl pôvodnú dlažbu, no slúži hlavne farníkom z radu detí a zlepší sa praktická údržba, problematická u dlažby. Z mobiliára bohoslužobných prvkov sa obmenili obetný stôl i ambona z kameňa (z neho tiež svätenička) či dobový drevený sedes. Tiež historizujúce kovania viacerých svietnikov (paškál, pri krstiteľnici, obetnom stole, konsekračných krížoch), zvonca pri vstupe do sakristie, dvier svätostánku v stene, kríža pri obet. stole, prekrytia krstiteľnice atd. Taktiež bol inštalovaný na chóre menší organ.
Celkovo je kostol naozaj vynikajúco a esteticky citlivo udržovaný. Osobitne to vyznie pre pamätníkov stavu spred niekoľkých desaťročí, kedy opustený dlho chátral.
V pláne je iste náročná rekonštrukcia vonk. fasády.

Ďalšie články z rubriky Kostoly

« Hradište Silica »

Poloha

Zobraziť na podrobnej mape

Fotogaléria

Čerín1 Čerín2 Čerín3 Čerín4 Čerín5 Čerín6 Čerín7 Čerín8 Čerín10 Čerín11 Čerín12 Čerín13 Čerín14 Čerín15 Čerín16 Čerín17 Čerín18 Čerín19 Čerín20 Čerín21 Čerín22 Čerín23 Čerín24 Čerín25 Čerín26 Čerín27 Čerín28 Čerín29 Čerín30 Čerín31 Čerín32 Čerín33 Čerín34 Čerín35 Čerín36 Čerín37 Čerín38 Čerín39 Čerín40 Čerín41 Čerín zo vzduchu1 Čerín zo vzduchu2 Čerín zo vzduchu3 Čerín42 Čerín43 Čerín44 Čerín45 Čerín46 Čerín47 Čerín48 Čerín49 Čerín50 Čerín51 Čerín52 Čerín53 Čerín54 Čerín55 Čerín56 Čerín57 Čerín58 Čerín59 Čerín60 Čerín61 Čerín62 Čerín63 Čerín64 Čerín65 Čerín66 Čerín67 Čerín68 Čerín69 Čerín70 Čerín71 Čerín72

Apsida.sk © 2007 - 2016 www.Apsida.sk | Kontakt | System Drupal | Prihlásenie užívateľa
All rights reserved. Na všetok textový a obrazový obsah sa vzťahujú autorské práva. Bez súhlasu majiteľa práv je protiprávne obsah voľne šíriť.